Trafikanordningsplan - ansökan

                                                             
Observera att trafikanordningsplan måste ansökas 15 arbetsdagar innan den ska påbörjas. Handläggningstiden på 15 dagar räknas från den tidpunkt då ansökans bedöms som komplett.

Vid arbete som har påverkan på kollektivtrafiken kan handläggningstiden utökas med upp till 4 veckor från det att ett ärende öppnas. Detta är en tillfällig åtgärd i väntan på ett nytt digitalt ärendesystem med möjlighet att urskilja dessa ärenden tidigare.

Gatukontoret är väghållare för allmän platsmark inom Malmö kommun. Väghållaren ansvarar för att gator och torg har god framkomlighet och att vägarbeten är utmärkta enligt gällande föreskrifter.

Trafikanordningsplan ska upprättas för vägarbete och belamring på allmän platsmark. Trafikanordningsplanen ska upprättas av entreprenören.

En TA-plan ska innehålla en tydlig beskrivning av arbetsplatsen och dess avstängningar/anordningar. En avstängning/trafikanordning ska anges med mått och visar på hur trafikanterna påverkas. Det ska också framgå hur stor avstängningen blir och vad som kvarstår av gata, gång och cykelbana. För att kunna lokalisera var TA-plans område är beläget ska det på karta eller ritning finnas måttangivelser som utgår från fastigheter eller gatukorsningar. I övrigt ska en avstängning/trafikanordning utformas med hänsyn till gatans klassificering/trafikintensitet. Av TA-planen ska det framgå vilka utmärkningar och skyddsanordningar som kommer att användas.

Se gärna exempelsamlingar på SKL alternativt Trafikverkets hemsidor.

Ansökan

Plats

Kontaktuppgifter för sökande

 


Uppgiften krävs för debitering av eventuella trafikreglerande åtgärder utförda av gatukontoret, exempelvis utmärkning av förbud mot att parkera fordon.

 

Kontaktuppgifter för utmärkningsansvarig

 

Tid

Observera att TA-plan måste ansökas 15 arbetsdagar innan den ska påbörjas. Därmed blir 2019-10-08 den första dagen som kan vara aktuell.

Övrigt

Beskriv arbetet kortfattat (max 500 tecken)

Skriv 0 meter om ingen grävning

Välj alternativ som stämmer


Ladda upp bilagor

Välj filer från hårddisken för att ladda upp som bilagor till ansökan.
Ansökan måste innehålla åtminstone en ritning/skiss som tydligt visar arbetsområdet.
Ritning/skiss ska innehålla:

  • Geografisk referens till arbetsplatsen (gator, utfarter, fastighetsgränser, permanent föremål)
  • Avstånd i meter för arbetsyta och övrig gatuyta.
  • Norrpil
  • Avstängningsutformning (typ av skyddsanordning och utmärkning)
  • Vägskyltning (varningstavlor, vägmärken, flaggvakter)

Exempel på ritning/skiss (klicka på bilderna för att se en större bild):
Exempel på skiss/ritning   Exempel på skiss/ritning

Möjliga format att ladda upp är word-, excel-, pdf-dokument och ett antal olika bildformat (jpg, jpeg, gif, bmp).


Kontrollera gärna att ansökan är komplett och tydlig.

Kom ihåg att fält markerade med stjärna (*) är obligatoriska.


Vad händer efter att ansökan är inskickad?

Trafikanordningsplanen ska lämnas fullständigt ifylld till gatukontoret i god tid före arbetets start. Ej komplett ärende kan ta längre tid än angivna handläggningsdagar.

Gatukontorets regler för avstängning vid gatuarbeten i Malmö kommun ska tillämpas. En godkänd trafikanordningsplan är en förutsättning för att kunna påbörja arbetet. Om trafikavstängningar ej är utfört enligt anvisningar har gatukontoret rätt att avbryta arbetet.

Kopia på godkänd trafikanordningsplan ska finnas/anslås på arbetsplatsen.