Grävtillstånd - ansökan

                                                                                         

Gatukontoret är väghållare inom Malmö stad. Väghållaren ansvarar för att arbeten i gator, torg, parker osv förorsakar så liten störning som möjligt för tredje man genom snabbt utförda arbeten, god framkomlighet och tydliga vägavstängningar. För att få gräva krävs godkänt tillstånd. Grävningsbestämmelserna för Malmö stad är det styrande dokumentet för grävning i allmän platsmark och finns på Malmö stads hemsida.

Ansökan om grävningstillstånd skall fyllas i av ledningsägare och skickas till gatukontoret som kollar avtal, bedömer ledningsläge samt byggtid innan tillstånd kan godkännas. Ledningsläge, ledningar, kablar och andra anläggningar som har med grävningen att göra ska beskrivas så korrekt det går med måttsatt skiss eller ritning. Grävningstillstånd lämnas endast för grävning i allmän platsmark.

Ansökan

Grävningsbestämmelser

Kontaktuppgifter för sökande/ledningsägare

Ange i format ååmmdd-nnnn

 
 

Kontaktuppgifter för utförare/entreprenör

 

Ange i format ååmmdd-nnnn

 
 

Tid, plats och metod för grävning

Välj de alternativ som passar in på grävningen

Välj från listan

Ange mått på den största gropen

Övrig information anläggning

 

Ladda upp bilagor

Välj filer från hårddisken för att ladda upp som bilagor till ansökan ...
Som tex ritning, karta, bild som tydligt visar ledningssträckning och grävningsarbetets omfattning. Möjliga format att ladda upp är word-, excel-, pdf-dokument och ett antal olika bildformat (jpg, jpeg, gif, bmp).


Trafikanordningsplan

Skapar ett nytt formulär för ansökan av Trafikanordingsplan


Kontrollera gärna att ansökan är komplett och tydlig.

Kom ihåg att fält markerade med stjärna (*) är obligatoriska.


Vad händer efter att ansökan är inskickad?

Ansökan om grävning ska lämnas fullständigt ifylld i god tid före planerat arbete. Gatukontoret har en handläggningstid på upp till tio arbetsdagar från det att korrekt ifylld ansökan har tagits emot. Då gatukontoret anser att ärendet behöver remitteras, förlängs handläggningstiden med ytterligare upp till sex veckor. Exempel på ärende, som behöver remitteras är ledningslägen som påverkar andra pågående och planerade projekt, estetisk utformning eller större trafikstråk.

För grävningsarbete eller motsvarande arbete i allmän platsmark krävs, att ledningsägare slutit avtal med gatukontoret, avseende rätten att anlägga och behålla ledningar eller annan enskild egendom i allmän platsmark. Gatukontorets Markupplåtelseenhet kommer att kontakta ledningsägaren för avtalsskrivning. Då avtal slutits erhåller ledningsägaren ett Grävningstillstånd. Detta skall alltid finnas tillgängligt på arbetsplatsen tillsammans med en godkänd Trafikanordningsplan som avser avstängning och reglering av trafik.

Då arbetet är klart skall ledningsägaren kontakta gatukontorets entreprenör för återställning av den ianspråktagna marken.